Stars

Nasza szkoła od września 2017 uczestniczy w programie STARS

Dlaczego STARS?

Kraków jest miastem, w którym funkcjonuje wysokiej jakości komunikacja zbiorowa. Każdego dnia tramwaje i autobusy przewożą w Krakowie milion pasażerów. Z drugiej strony udział ruchu rowerowego w codziennych podróżach krakowian jest bardzo mały (1%-2%). Kraków corocznie oddaje do użytku kilkanaście kilometrów ścieżek rowerowych. W mieście funkcjonuje publiczna wypożyczalnia rowerów miejskich. Kolejnym krokiem do popularyzacji roweru jako środka transportu jest niewątpliwie praca z dziećmi i młodzieżą. W mieście funkcjonują prężne organizacje pozarządowe, które chętnie angażują się w działania w szkołach.

Przewidywane wyzwania

Kraków posiada wiele kilometrów ścieżek rowerowych, ale łącznie nie tworzą one zwartej sieci. W mieście trwają prace nad połączeniem dużych dzielnic miasta ścieżką rowerową (wzdłuż ul. Mogilskiej), co spowoduje stworzenie sieci dróg rowerowych łączących ważne obszary miasta. Niezbyt często obserwuje się także rodziców z dziećmi podróżujących na rowerach do szkoły. Zamiast tego
bardzo popularne stało się odwożenie dzieci do szkoły samochodem nawet na bardzo krótkich dystansach.

Oczekiwane rezultaty

Głównym celem projektu STARS w kontekście Krakowa jest popularyzacja roweru jako środka transportu wśród uczniów i ich rodziców. Dzięki pomocy organizacji pozarządowych Kraków chce pokazać uczniom zalety poruszania się rowerem po mieście. Pomocne będzie także skonfrontowanie realiów krakowskich z sytuacją panującą w innych miastach europejskich.

O projekcie STARS

Europejski projekt STARS (Zrównoważona akredytacja i identyfikacja szkół w zakresie podróży) zrzesza dziewięciu partnerów wdrażających działania wokół wspólnego celu: zwiększenia liczby uczniów podróżujących do i ze szkoły rowerem, którzy wcześniej byli dowożeni samochodem.

Podróże w celu odwiezienia dzieci do szkoły stanowią duży odsetek wśród podróży generowanych przez gospodarstwa domowe,
przyczyniając się do powstawania problemów, z którymi borykają się nasze miasta, takich jak zatłoczenie ulic i emisja spalin. Co więcej, większość z tych podróży ma miejsce w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Projekt STARS skupia się na podróżach do i ze szkoły w celu osiągnięcia zmiany nawyków transportowych. Główne czynniki mające wpływ na tę zmianę są następujące:

podróże do i ze szkoły mają codziennie ten sam cel, więc łatwo jest się na nich skupić; droga do szkoły jest zwykle krótka, tj. wynosi mniej niż pięć kilometrów, więc łatwo ją pokonać na rowerze; trwała zmiana nawyków transportowych wymaga wczesnego zaangażowania dzieci i młodzieży.

Projekt STARS wyznaczył sobie kilka celów, które powinny przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu i uzyskania lepszego podziału zadań przewozowych. Zakłada się, że: dzięki wszystkim działaniom w ramach programu STARS osiągnięte zostanie średnio 5 procentowe ograniczenie korzystania z samochodu na rzecz roweru; emisja CO zostanie zmniejszona od 3.000 do 10.000 ton rocznie. miasta, regiony i szkoły zdobędą dostęp do wiedzy. opracowany zostanie ogólnoeuropejski program zrównoważonej mobilności w zakresie podróży do szkoły.