REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH Rok szkolny 2018/2019

Kalendarz dotyczący rekrutacji 2018/2019 dla Rodziców
uczniów - kandydatów do klas I szkoły podstawowej
01.03 - 28.03 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora szkoły.
01.03 - 05.04 Weryfikacja wniosków przez szkoły - przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach
26.04 godz 09.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych), przesłanie na adres e-mail informacji o wynikach.
27.04 - 15.05 Potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dzieci do szkoły - składanie oświadczeń (w godzinach ustalonych przez dyrektora)
16.05 godz. 12:00 Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc 
Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 130 odbędzie się w terminie od dnia 01.03.2018 r.
do dnia 28.03.2018 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie internetowej https://krakow.elemento.pl/ 
01.03 - 28.03 Uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców (godz. 9.00), przyjmowanie wniosków w szkołach – w godzinach określonych przez dyrektora szkoły 

Kryteria rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 130 na rok szkolny 2018/2019

Do klas I na rok szkolny 2018/2019 przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 130.
Rodzice muszą dokonać zgłoszenia dziecka w sekretariacie Szkoły.

Rekrutacja do samorządowych szkół podstawowych w Krakowie wspomagana jest Programem Elemento.
Wnioski i formularze można pobrać tutaj

Aby zapisać dziecko do naszej Szkoły można to zrobić na trzy sposoby:
1. wejść na stronę internetową https://krakow.elemento.pl/elemento-parents/main.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Strona+g%C5%82%C3%B3wna, wypełnić elektroniczny formularz, wydrukować, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły w celu potwierdzenia przez Pracowników Szkoły
podania w systemie (podania niepotwierdzone nie biorą udziału w rekrutacji);
2. pobrać formularz z tej strony, wydrukować, wypełnić ręcznie, podpisać i przynieść do sekretariatu Szkoły (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu);
3. przyjść do sekretariatu Szkoły i wypełnić formularz na miejscu (Pracownik Szkoły wprowadzi podanie do systemu).


Dla dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Nr 130 ustala się następujące kryteria rekrutacji do klasy I

1) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, której uczniem jest w bieżącym roku szkolnym jego rodzeństwo – 6 pkt;
2) szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt;
3) droga rodzica z miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym jest krótsza
niż droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 3pkt; (dokument potwierdzający adres miejsca pracy lub miejsca nauki rodzica);
4) kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której obecnie realizuje roczne przygotowanie przedszkolne – 4 pkt;
5) szkoła wskazana we wniosku rekrutacyjnym ma siedzibę na terenie Dzielnicy Miasta Krakowa, w której mieszka kandydat – 2 pkt;
6) droga rodzica do szkoły wskazanej we wniosku rekrutacyjnym, z przedszkola do którego uczęszcza rodzeństwo kandydata, jest krótsza niż
droga do jakiejkolwiek innej samorządowej szkoły podstawowej – 1 pkt;
(dokument potwierdzający - zaświadczenie wydane przez przedszkole o uczęszczaniu do niego rodzeństwa kandydata).
Kryterium, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 mogą spełniać maksymalnie dwie szkoły: najbliższa miejsca pracy lub miejsca nauki w trybie dziennym (stacjonarnym) rodziców.