Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2016/2017
08.11.2016. Zebranie Rady Rodziców

Poruszono następujące tematy:
◦ obiady w szkole: karty obiadowe – w przypadku, kiedy dziecko zapomni karty obiadowej,a nie zdarza się to notorycznie, może udać się do Pani intendentki
i zgłosić jej problem. Dziecko będzie mogło zjeść tego dnia obiad.
 Rada Rodziców będzie proponować Pani Dyrektor wydłużenie przerw obiadowych,
ewentualnie skrócenie przerw porannych, aby dzieci chodzące na obiad mogły bez
pośpiechu zjeść posiłek.
◦ Rodzice zgłaszają uwagi związane z dodatkowymi lekcjami języka angielskiego. Należy przyjrzeć się temu problemowi.
◦ poruszony został temat zajęć dodatkowych – Dyrekcja zobowiązała się do umieszczenia przy wejściu głównym gabloty z informacją ozajęciach dodatkowych.
◦ Rodzice kolejny raz poruszyli temat imprez masowych w szkole.
 Przed Andrzejkami zwracamy się z prośbą do Dyrekcji o zorganizowanie dwóch imprez, ewentualnie o jedną, ale na sali gimnastycznej, gdzie jest dużo więcej miejsca niż w korytarzu szkoły.
◦ rozważaliśmy propozycję założenia i prowadzenia konta na facebook’u. Jeden z Rodziców zobowiązał się do prowadzenia konta. Szukamy sposobu na dotarcie do jak największej liczby Rodziców.
◦planujemy przeprowadzenie spotkań dla dzieci klas I-III i IV-VI z Rodzicami, którzy w ciekawy sposób zaprezentują swój zawód
◦ ustalony został termin Pikniku Rodzinnego na 10.06.2017. W związku z tym Rada Rodziców rozpoczyna działania związane z organizacją imprezy.
 Poszukujemy sponsorów, pomocników, chętnych do wszelakich akcji, które urozmaicą Piknik Rodzinny. 
13.10.2016. Zebranie Rady Rodziców

Propozycje spraw do rozwiązania przez Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym:

◦ należy przekazać informację o wyborze ubezpieczycielai kwocie ubezpieczenia już w czerwcu, a nie tak jak do tej pory w połowie września. Ułatwi to zbiórkę wybranej kwoty. To samo dotyczy wysokości opłaty na Radę Rodziców.
◦ stworzenie Regulaminu Rady Rodziców – zadanie dla członków RR, aby na kolejne zebranie przygotować propozycje Regulaminu
◦ zwrócenie się z prośbą do nauczyciela geografii o zorganizowanie cyklicznych wycieczek plenerowych ogólnoszkolnych
◦ zorganizowanie akcji sprzątanie wokół szkoły – w akcję mają zaangażować się Rodzice i Rada Rodziców
◦ złożenie wniosku do Straży Miejskiej o wzmożonąkontrolę w okolicy szkoły
◦ zorganizowanie osób do pomocy podczas przeprowadzania dzieci idących do szkoły przez przejście na ulicy Bohomolca (w pobliżu Biedronki)
◦ zorganizowanie dozowników papieru i mydła w szkolnych toaletach I-VI
15.09.2016. Zebranie Rady Rodziców

W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze zebranie osób wybranych przez poszczególne klasy do Rady Rodziców.
Podczas zebrania wybrano Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017:

Przewodniczący Rady Rodziców – Zbigniew Jacewicz (Rodzic z klasy VIb)
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Popławski (Rodzic z klasy IIe)
Sekretarz – Joanna Myrta (Rodzic z klasy VIa)


Rada Rodziców podjęła następujące uchwały:

- zatwierdzającą program wychowawczy i szkolny program profilaktyki na rok szkolny 2016/2017.
- dotyczącą opłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2016/2017. Ustalona
została kwota 30zł na semestr, 20zł na semestr od drugiego dziecka z rodziny w szkole podstawowej oraz brak opłaty za każde następne dziecko w tejże szkole
- dotycząca przekazania 10% wpłat na Radę Rodziców z powrotem do każdej
z klas do wykorzystania przez Wychowawców w dowolny sposób na rzecz uczniów.
- dotycząca wysokości kwoty ubezpieczenia na rok szkolny 2016/2017.
Wybrana została firma ubezpieczeniowa Compensa, ustalono wysokość składki na
35zł. Każde kolejne dziecko w rodzinie, które uczęszcza do Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego nr 5, również wnosi opłatę za ubezpieczenie.
Ubezpieczenie jest dobrowolne, w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Rodzice muszą napisać oświadczenie.
- opiniująca realizację zajęć w-f w roku 2016/2017 w SP 130
w klasach IV-VI w systemie klasowo-lekcyjnym. Rada Rodziców
zdecydowała, że do zajęć w-f (4 godziny tygodniowo) należy wykorzystać w pełni dostępną w szkole infrastrukturę – boiska, tereny zielone,sale rekreacyjne, salę gimnastyczną.

ROK SZKOLNY 2015/2016
31.03.2016. Zebranie Rady Rodziców

Rada Rodziców podjęła następujące działania:
- dofinansowanie zakupu papieru ksero dla klas
II etapu edukacyjnego
-dofinansowanie zakupu nagród w konkursie „Mam Talent” (na wniosek pani Bożeny
Gardeły i pani Agaty Radwańskiej)
-dofinansowanie pomocy dydaktycznych dla klas I-III (na wniosek pani Moniki
Morawskiej)
-dofinansowanie organizacji święta szkoły (na wniosek pani Agnieszki Brągiel)
-dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę dla jednego ucznia
-zorganizowanie akcji „Bookcrossing”, która promuje wśród uczniów czytanie.
Zachęcamy do przynoszenia książek, które są nam już niepotrzebne, aby ktoś inny
mógł z nich skorzystać. Przy głównym wejściu do szkoły oraz w szatni I-III przygotowane są stoliki, na których należy te książki odłożyć i wybrać dla siebie coś do poczytania. Korzystajmy z tej akcji wszyscy, wszak czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała!
- 11.06.2016 Rada Rodziców planuje zorganizować Piknik Rodzinny dla rodzin uczniów naszej szkoły. Członkowie RR przedstawili propozycje i zaplanowali działania związane z zapleczem kulinarnym, zabawami, konkursami i innymi atrakcjami dla dzieci. Zwracamy się ponownie do Rodziców z prośbą o pomoc w przygotowaniach!
- Do Rady Rodziców dotarły sygnały na temat złych warunków na balu karnawałowym dla klas I-III, na którą zaproszonych zostało aż 12 klas! Zasygnalizowaliśmy Pani Dyrektor, żeby zabawy karnawałowe i inne tego typu imprezy dla maluchów odbywały się w mniejszych grupach.Unikniemy w ten sposób zarówno dyskomfortu podczas zabawy, jak również ograniczymy źródło niebezpiecznych sytuacji.
14.01.2016 Zebranie Rady Rodziców
Rada Rodziców podjęła następujące działania:
- dofinansowanie zakupu książek do biblioteki szkolnej (w odpowiedzi na wniosek pani Katarzyny Sęczkowskiej),
- dofinansowanie zakupu nagród dla klas I-III w konkursach: Olimpusek zintegrowany, Olimpusek z języka angielskiego, Świetlik i w konkursie recytatorskim(w odpowiedzi na wniosek pani Barbary Boruty),
- dofinansowanie wyjazdu na zieloną szkołę dla jednego ucznia,
– nawiązaliśmy kontakt z administratorem strony internetowej szkoły, prace nad stworzeniem zakładki Rady Rodziców trwają.
- otrzymaliśmy zielone światło od Dyrekcji do działań związanych z naprawą oprogramowania w sali komputerowej. Skorzystamy z doświadczeń Rodzica, który zaproponował pomoc.
- otrzymaliśmy zgodę Dyrekcji na przeprowadzenie Pikniku Rodzinnego 11.06.2016. W ramach tego przedsięwzięcia planujemy różnego rodzaju konkursy, loterie fantowe, kiermasz, gastronomię z wykorzystaniem zasobów szkolnych (zaplecze kuchenne, kucharki). Liczymy na udział i zaangażowanie Rodziców (np. ciasta pieczone przez chętnych Rodziców, udział w przygotowaniu konkursów, loterii, ciekawych pokazów). Wszelkie przychody uzyskane w ramach pikniku mają zasilić budżet Rady Rodziców i w całości pieniądze te mają zostać spożytkowane na cele związane z działalnością RR.Ze względu na fakt, że jest to ogromne przedsięwzięcie, zwracamy się o pomoc do Rodziców, aby wsparli nasze działania, które przyniosą wiele radości naszym pociechom!

04.01.2016
Z funduszy Rady Rodziców zakupiona została blokada parkingowa typu motyl na kłódkę. Posłuży do wymiany łańcucha odgradzającego plac przed wejściem I-III i dojście od strony parkingu.
Teraz wszystko w rękach Pana konserwatora.

10.11.2016
Rada Rodziców zorganizowała zbiórkę podpisów wśród Rodziców popierających przekazanie lokalu znajdującego się na terenie naszej szkoły (w którym obecnie spotykają się harcerze i zuchy) - na rzecz i do dyspozycji 7 Krakowskiego Szczepu Halny im. gen. Mariusza Zaruskiego (ZHP - hufiec Nowa Huta), reprezentowanego przez komendanta phm. Karola Kuźniarowskiego.
Decyzja w ww sprawie ma słuzyć poprawie warunków, w których odbywają się zbiórki harcerzy i zuchów w naszej szkole.

19.10.2015 Zebranie Rady Rodziców
Na kolejnym zebraniu Rady Rodziców podjęliśmy kilka uchwał porządkujących działalność naszego organu.
Zatwierdzony został ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 130 na rok szkolny 2015/2016.
Preliminarz obejmuje min. wydatki na nagrody na zakończenie roku szkolnego i nagrody okolicznościowe, pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin, wydatki zwiazane z prowadzeniem ksiegowości i inne cele realizowane uchwałą Rady (m.in. zakup sprzętu RTV, papieru ksero, lektur do biblioteki, pomocy dydaktycznych, dofinansowanie remontów, akcja "Lekki Tornister").
Odbyło się również głosowanie w następujących sprawach (wszystkie sprawy zaopiniowano pozytywnie):
- dofinansowanie na zakup upominków dla uczniów klas pierwszych z okazji ślubowania (w odpowiedzi na wniosek pani Barbary Boruty)
- dofinansowanie zakupu papieru ksero dla klas I-III (w odpowiedzi na wniosek pani Barbary Boruty)
- dofinansowanie zakupu papieru ksero dla klas IV-VI (w odpowiedzi na wniosek nauczycieli klas IV-VI)
- przystąpienie przez Radę Rodziców do akcji „Lekki Tornister” w roku szkolnym 2015/2016 (kontynuacja z lat poprzednich)
Wiele emocji wzbudził temat obiadów i towarów sprzedawanych w sklepiku szkolnym w związku z wprowadzeniem w życie od 1.09.2015 Rozporządzenia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Pomimo wprowadzenia rygorystycznych przepisów właścicielka sklepiku szkolnego nadal prowadzi sprzedaż artykułów niezgodnych z Rozporządzeniem.
Rozważano propozycję przeprowadzenia referendum wśród Rodziców w sprawie likwidacji sklepiku szkolnego. Jednak propozycję pozostawiono do dalszej dyskusji ze względu na fakt, że w referendum musieliby brać udział również Rodzice dzieci z gimnazjum.
Propozycje spraw do rozwiązania przez Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym:
- umieszczenie na stronie internetowej szkoły zakładki dotyczącej działalności Rady Rodziców (w celu bieżącego informowania zainteresowanych działalnością Rady, jak również osiągnięciami)
- obniżenie wieszaków w szatni klas I-III – obecnie wieszaki są umieszczone bardzo wysoko, dzieci nie sięgają do nich bez konieczności wejścia na ławkę
- pomoc przy naprawie komputerów w pracowni komputerowej – szczególna prośba skierowana do Rodziców, którzy mogliby poświęcić czas i swoje zdolności na sprawdzenie stanu komputerów i oprogramowania
- przeprowadzenie akcji przynoszenia zbędnych książek ( w tym lektur) do szkoły. Rodzice zaproponowali, aby Panie bibliotekarki wybrały spośród tych książek pozycje, które przydadzą się w bibliotece, a pozostałe książki rozdysponowały wśród uczniów lub przeznaczyły na makulaturę.
- postawienie stojaków na rowery i koszy na śmieci od strony wejścia do szatni klas I-III
Zapraszamy Rodziców do dzielenia się pomysłami, w jaki sposób usprawnić działanie szkoły dla dobra naszych dzieci oraz do współpracy z Radą Rodziców w ich realizacji.

16.09.2015 Zebranie Rady Rodziców
W dniu dzisiejszym odbyło się pierwsze zebranie osób wytypowanych przez klasy do reprezentowania Rodziców dzieci ze szkoły podstawowej nr 130 w Radzie Rodziców.
Podczas zebrania wybrano Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2015/2016:
Przewodniczący Rady Rodziców – Zbigniew Jacewicz (Rodzic z klasy Vb)
Zastępca Przewodniczącego – Paweł Popławski (Rodzic z klasy Ie)
Sekretarz – Joanna Myrta (Rodzic z klasy Va)
Rada Rodziców podjęła nastepujące uchwały:
- zatwierdzającą propozycję Dyrektor szkoły dotyczącą dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2015/2016,
- zatwierdzającą Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki na rok szkolny 2015/16,
- definiującą wysokość opłaty na Radę Rodziców na rok szkolny 2015/2016. Ustalona została kwota 30zł na semestr, 20zł na semestr od drugiego dziecka z rodziny w szkole podstawowej oraz brak opłaty za każde następne dziecko w tejże szkole. Ustalono termin wpłaty do 15.10.2015.
- dotyczącą przekazania 10% wpłat na Radę Rodziców z powrotem do każdej z klas do wykorzystania przez Wychowawców w dowolny sposób na rzecz uczniów,
- dotyczącą wysokości kwoty ubezpieczenia na rok szkolny 2015/16. Wybrana została firma ubezpieczeniowa Compensa, ustalono wysokość składki na 35zł. Każde kolejne dziecko w rodzinie, które uczęszcza do Szkoły Podstawowej 130, nie wnosi opłat za ubezpieczenie, ale będzie mu podlegać.
Ubezpieczenie jest dobrowolne, w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia Rodzice muszą napisać oświadczenie.
Ustalono termin wpłaty do 25.09.2015.
- opiniującą realizację zajęć w-f w roku 2015/2016 w SP 130 w klasach IV-VI w systemie klasowo-lekcyjnym. Rada Rodziców zdecydowała, że do zajęć w-f (4 godziny tygodniowo) należy wykorzystać w pełni dostępną w szkole infrastrukturę – boiska, tereny zielone, sale rekreacyjne, salę gimnastyczną.
Kontakt
mail: radasp130@gmail.com

nr konta Rady Rodziców:
 PKO BP S.A. oddz 2 w Krakowie
Nr rachunku: 82 1020 2906 0000 1902 0013 5624

Cele i zadania Rady Rodziców
Rada Rodziców jest organem szkoły ustanowionym przez prawo.
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców wybrani na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym - po jednym przedstawicielu z każdej klasy.
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
- uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;- opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
- opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV –VI.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Wsparcie działalność statutowej Rady Rodziców to m.in.:
- dofinansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego i nagród okolicznościowych (dzień sportu, ślubowanie klas pierwszych, przekroczenie progu klas trzecich, pożegnanie klas szóstych i inne imprezy)
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin (dożywianie, zapomogi, Mikołaj, wyjazdy klasowe itp.)
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem ksiegowości (art. biurowe, opłaty za prowadzenie konta, obsługa księgowa)
- inne cele realizowane uchwałą Rady (np. zakup sprzętu RTV, papier ksero, książki do biblioteki, działalność zespołu muzycznego, pomoce dydaktyczne, dofinansowanie remontów, akcja "lekki tornister")
Rada Rodziców kładzie szczególny nacisk na pomoc i wsparcie dla uczniów, aby każdemu z nich dać równe szanse na współżycie w grupie szkolnej. Dlatego chcemy pomagać finansowo i organizacyjnie tym uczniom, którzy tego potrzebują. Uczeń wymagający wsparcia zgłaszany jest przez Wychowawcę do Rady Rodziców, która opiniuje wniosek o udzielenie pomocy uczniowi. Działania Rady Rodziców na tym polu są poufne.
Zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo...Dziecko, a może dzieci kazdego z Państwa chodzą do Szkoły Podstawowej nr 130.
Zwracamy się z pytaniem: czy zależy Państwu na tym, aby szkoła nie była tylko i wyłącznie miejscem nauki Waszego dziecka, do którego dziecko idzie z konieczności?
Czy jednak woleliby Państwo, żeby szkoła, w której Państwa dzieci spędzają większość swojego czasu (około 1000 godzin w roku), była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, żeby to było miejsce, w którym dziecko przebywać będzie z radością?
Jesli na powyższe pytania odpowiedzieli Państwo TAK, to w imieniu wszystkich dzieci apelujemy o wszelką pomoc przy organizacji różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć, projektów, poddawania wszelkich pomysłów, które będą służyć dobru Państwa dzieci... a przecież to jest naszym wspólnym celem!
Zwracamy się również o wszelką pomoc zarówno finansową, jak i rzeczową, która mogłaby wesprzeć wszystko to, co sprawiłoby uśmiech na twarzach Państwa dzieci.
 W imieniu wszystkich dzieci - dziękujemy! Rada Rodziców
Skład Rady Rodziców Szkoły
Przewodniczący: Zbigniew Jacewicz kl.VIb

z-ca przew.        Paweł Popławski kl.IIe

sekretarz:           Joanna Myrta kl.VIa 

Pobierz pliki