Rada Rodziców

ROK SZKOLNY 2018/2019


Zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo...Dziecko, a może dzieci kazdego z Państwa chodzą do Szkoły Podstawowej nr 130.
Zwracamy się z pytaniem: czy zależy Państwu na tym, aby szkoła nie była tylko i wyłącznie miejscem nauki Waszego dziecka, do którego dziecko idzie z konieczności?
Czy jednak woleliby Państwo, żeby szkoła, w której Państwa dzieci spędzają większość swojego czasu (około 1000 godzin w roku), była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, żeby to było miejsce, w którym dziecko przebywać będzie z radością?
Jesli na powyższe pytania odpowiedzieli Państwo TAK, to w imieniu wszystkich dzieci apelujemy o wszelką pomoc przy organizacji różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć, projektów, poddawania wszelkich pomysłów, które będą służyć dobru Państwa dzieci... a przecież to jest naszym wspólnym celem!
Zwracamy się również o wszelką pomoc zarówno finansową, jak i rzeczową, która mogłaby wesprzeć wszystko to, co sprawiłoby uśmiech na twarzach Państwa dzieci.
 W imieniu wszystkich dzieci - dziękujemy! Rada Rodziców
Kontakt
mail: radasp130@gmail.com

nr konta Rady Rodziców:
 PKO BP S.A. oddz 2 w Krakowie
Nr rachunku: 82 1020 2906 0000 1902 0013 5624

Link do  konta na facebook'u:
https://www.facebook.com/Rada-Rodzic%C3%B3w-SP-130-Krak%C3%B3w-162195134395667/

Cele i zadania Rady Rodziców
Rada Rodziców jest organem szkoły ustanowionym przez prawo.
Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów.
W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rodziców wybrani na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym - po jednym przedstawicielu z każdej klasy.
Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
- uchwalanie, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki;
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;- opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
- opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV –VI.
W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Wsparcie działalność statutowej Rady Rodziców to m.in.:
- dofinansowanie nagród na zakończenie roku szkolnego i nagród okolicznościowych (dzień sportu, ślubowanie klas pierwszych, przekroczenie progu klas trzecich, pożegnanie klas szóstych i inne imprezy)
- pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin (dożywianie, zapomogi, Mikołaj, wyjazdy klasowe itp.)
- wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem ksiegowości (art. biurowe, opłaty za prowadzenie konta, obsługa księgowa)
- inne cele realizowane uchwałą Rady (np. zakup sprzętu RTV, papier ksero, książki do biblioteki, działalność zespołu muzycznego, pomoce dydaktyczne, dofinansowanie remontów, akcja "lekki tornister")
Rada Rodziców kładzie szczególny nacisk na pomoc i wsparcie dla uczniów, aby każdemu z nich dać równe szanse na współżycie w grupie szkolnej. Dlatego chcemy pomagać finansowo i organizacyjnie tym uczniom, którzy tego potrzebują. Uczeń wymagający wsparcia zgłaszany jest przez Wychowawcę do Rady Rodziców, która opiniuje wniosek o udzielenie pomocy uczniowi. Działania Rady Rodziców na tym polu są poufne.