DOKUMENTINNOWACJA

„WSZYSTKO PO KRAKOWSKU”

TRADYCJE, ZWYCZAJE I OBRZĘDY REGIONU KRAKOWSKIEGO

Podstawa prawna:
Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991
r./Dz. Ustaw z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm/
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki/ Dz. Ustaw z2002 r. Nr 56, poz. 506/

Autorzy innowacji:
mgr Anna Korzeniowska – nauczyciel języka polskiego
mgr Paweł Szafarski – nauczyciel muzyki i plastyki
Nauczyciele wprowadzający innowację:
wszyscy nauczyciele drugiego etapu edukacyjnego
Miejsce:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
31-636 Kraków
os. Oświecenia 30
Czas realizacji:  2013/14; 2014/15; 2015/16
Rodzaj innowacji:  metodyczna

WSTĘP
Od kilku lat organizujemy różne imprezy o charakterze ludowym i regionalnym.  Dotychczas były to:
„Pucheroki” – zwyczaj chodzenia po domach przez młodych chłopców w Niedzielę Palmową, recytowania wierszyków i zbierania datków, początkowo w Krakowie, obecnie zachował się jeszcze w podkrakowskich wsiach. Wraz z dziećmi wykonaliśmy stroje, ułożyliśmy wierszyki, wzięliśmy również udział w przeglądzie Pucheroków w podkrakowskich Bibicach /Wiadomości Lokalne Gminy Zielonki,  nr 2(104) 2012r/
„Kolęda po krakowsku” – scenariusz oparty na zwyczajach i tradycjach kolędowania w okresie bożonarodzeniowym, w strojach krakowskich, z oryginalnymi kolędami życzeniowymi i tańcami regionu krakowskiego.
Turniej krakowiaka - warsztaty dla uczniów z udziałem ZPiT „Krakowiaczek” z Grojca, występy taneczne wszystkich klas od 0 – VI, ustanowienie rekordu w liczbie par z jednej szkoły tańczących równocześnie krakowiaka (171 par).
Zauważyliśmy duże zainteresowanie uczniów i rodziców przeprowadzonymi dotychczas projektami i innowacja jest odpowiedzią na ich oczekiwania oraz sposobem na pogłębienie ograniczonej wiedzy na temat tradycji, zwyczajów i obrzędów naszego regionu.

CELE INNOWACJI METODYCZNEJ:
Poznanie i kultywowanie przez uczniów wybranych zwyczajów, tradycji, obrzędów regionu krakowskiego, nawiązanie przez szkołę współpracy z ludźmi i zespołami związanymi z kulturą ludową i regionalną, Bractwem Kurkowym, Teatrem Groteska, Muzeum Etnograficznym, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa edukacja rodziców; rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, zdolności i umiejętności artystycznych, świadomego odbioru sztuki ludowej, odpowiedzialności za własne działanie, aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa i wrażliwości emocjonalnej, zwiększenie motywacji do nauki, zwiększenie zakresu, zasięgu i atrakcyjności form edukacji kulturalnej.

KTO ZOSTANIE OBJĘTY INNOWACJĄ
Innowacja przeznaczona jest dla uczniów klas IV-VI.

OPIS DZIAŁAŃ
Na każdy rok szkolny przewidziany w innowacji wybrane zostały trzy zwyczaje, zgodnie z kalendarzem. Do uczestnictwa w wydarzeniu uczniowie będą merytorycznie przygotowani dzięki przeprowadzonym wcześniej zajęciom w ramach lekcji języka polskiego, historii, religii, muzyki,godziny wychowawczej, plastyki. Podczas samej imprezy regionalnej wezmą udział w działaniach podnoszących sprawność fizyczną, pozwalających zaprezentować znajomość mapy, wykazać się umiejętnościami aktorskimi, matematycznymi i zareklamować nasze tradycje obcokrajowcom. Dzięki działaniom związanym z tą innowacją będzie możliwe upowszechnienie kultury regionu, nie tylko wśród uczniów ale także wśródrodziców i nauczycieli. Dla nauczycieli zostaną przygotowane scenariusze, a dla uczniów zadania do przeprowadzenia w tygodniu przed konkretnym działaniem.

METODY, FORMY I ŚRODKI W REALIZACJI PROGRAMU
Preferowanymi metodami będą metody aktywizujące ucznia, uwzględniające jego potrzeby, zainteresowania i możliwości, w tym szczególnie metoda projektu, która daje uczniom możliwość samodzielnego poszukiwania wiedzy i informacji, a także:
- drama, inscenizacja,
- praca twórcza
- plakat, mapy mentalne,
- film, wystawa,
- konkurs
- ćwiczenia techniczne, warsztaty
- wywiad, pogadanka,
- praca z tekstem,
- praca z mapą, wycieczki
- analizowanie rysunków,
-praca z komputerem.

Stosować będziemy różne formy aktywności ucznia:
- indywidualną – dająca możliwość rozwijania własnych zainteresowań, dająca uczniowi swobodę wyboru oraz możliwość podejmowania indywidualnych decyzji, a także ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów (autonomizacja);
- zespołową – ucząca współdziałania w zespole, rozwijająca umiejętności demokratycznego sposobu podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów oraz wymiany doświadczeń i wiedzy między samymi uczniami;
- grupową – stosowana głównie podczas podsumowań projektów, prezentacji wyników pracy

Środki wykorzystywane w naszym programie dostosowane będą do możliwości i umiejętności uczniów. Będziemy wykorzystywać materiały audio i wideo, wprowadzać będziemy materiały autentyczne o tematyce regionalnej. Wykorzystamy sprzęt audiowizualny oraz nowoczesne technologie komunikacyjne (TIK) jak np. Internet. Chcemy bowiem, by, mimo że innowacja silnie związana jest z przeszłością, była to edukacja nowoczesna.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Dobra znajomość wybranych zwyczajów, tradycji, obrzędów regionu krakowskiego, świadomość sensu kultywowania ich, umiejętność tańczenia krakowiaka, rozpoznawania stroju, muzyki, znajomość mapy tradycji, bycie świadomym odbiorcą sztuki regionu, umiejętność współpracy,

TEMATYKA DZIAŁAŃ

2013/14
– Szopka krakowska - grudzień

- Rękawka - po Wielkanocy

- strzelanie do Kura – dwa tygodnie po uroczystości Bożego Ciała

2014/15

- Herody – grudzień

- Siuda Baba – po Wielkanocy

- Lajkonik - tydzień po uroczystości Bożego Ciała

2015/16

- Kolęda po krakowsku – grudzień

- Pucheroki –przed Wielkanocą

- Wianki – koniec  czerwca

EWALUACJA
Prowadzący dokonają ewaluacji działań innowacyjnych trzy razy w roku. Każda cząstkowa ewaluacja będzie wskaźnikiem, czy realizacja programu innowacji przebiega prawidłowo, czy realizowane są jej założenia i cele. Po każdej ewaluacji cząstkowej spisane zostaną wnioski, które zostaną uwzględnione w pracy na następny rok. Na zakończenie każdego roku szkolnego dokonamy pełnej oceny i ewaluacji programu innowacji. Ma ona na celu wspieranie i wspomaganie osiągania sukcesu przez uczniów oraz doskonalenie podjętej innowacji. Przewidywane narzędzia ewaluacji, to: ankieta, opinie uczniów, rodziców i nauczycieli, obserwacja, hospitacja.

BIBLIOGRAFIA
• Adamczewski Jan, Kraków od A do Z, Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków

• Banaś Henryk, Bibicka pieśń, Wydanie: Bibice: s.n., 1995

• Czuma Mieczysław, Mazan Leszek, Pępek świata nazywa się Kraków, Oficyna Wydawnicza ANABASIS, Kraków 2000

• Grabowski Ambroży, Dawne zwyczaje krakowskie. Emaus Rękawka, Wydawnictwo Jagiellonia SA, Kraków 2008

Na dawną nutę, oprac. Piotr Płatek, Wydawnictwo WAG, Kraków 1970

• Rożek Michał, Mitologia Krakowa, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2009

• Seweryn Tadeusz, Tradycje i zwyczaje krakowskie, Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, Kraków 1961

* zasoby internetowe