Rok Szkolny 2020/2021


Szanowni Państwo,

Zbliża się rok szkolny 2020/21, który organizujemy w normalnym trybie. Nie znaczy to, że wszystko
będzie jak dawniej. Mamy czas pandemii i wszyscy jesteśmy zobowiązani do reżimu sanitarnego.

1 września b.r. nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. Tego dnia uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w klasach, w określonych godzinach. Wychowawcy przekażą
podział godzin i strategię funkcjonowania w szkole. Przez pierwsze tygodnie zawieszamy korzystanie z szatni. Uczniowie będą wchodzili do szkoły różnymi wejściami i kierowali się do wyznaczonej sali  w której odbędą się wszystkie zajęcia tego dnia.
Naszym zadaniem jest dopilnowanie, aby poszczególne grupy uczniów nie mieszały się ze sobą. Wszelkie procedury zamieszczamy na stronie internetowej szkoły i prosimy o zapoznanie się z
nimi. W oparciu o wytyczne GIS specjaliści BHP opracowali obowiązujące zasady w szkole.

Drodzy Rodzice, to trudne wyzwanie dla nas wszystkich. Jest szansa, że jeżeli wszyscy zastosujemy się do stawianych nam wymagań, unikniemy konsekwencji w postaci zakażenia czy
kwarantanny i po pewnym czasie będziemy cieszyć się upragnioną normalnością.
Przestrzeganie rygorów sanitarnych jest dla nas szczególnie ważne z tego powodu, iż w naszej szkole uczą się dzieci z przewlekłymi chorobami. Także niektóre osoby pracujące w naszej szkole mają problemy zdrowotne. Proszę to uszanować.

Zwracamy się do rodziców najmłodszych dzieci, aby skrócić do minimum pobyt dziecka w świetlicy
szkolnej, to miejsce sprzyja najbardziej interakcjom i wiąże się z mieszaniem grup klasowych.
Jest to również stanowisko Inspektora Sanitarnego i Kuratora Oświaty.

Informacje o godzinach rozpoczęcia roku szkolnego w poszczególnych klasach będziemy systematycznie zamieszczać na stronie szkoły.
Życzymy wszystkim wiele zdrowia, mnóstwa sił, wzajemnej życzliwości i zrozumienia w tym trudnym czasie.

Dyrekcja szkoły – Dorota Kaleta i Beata Podermańska 

Procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

PROCEDURA I/2020 PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY I ODBIÓR UCZNIA.

Cel procedury i zakres stosowania.

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r.
(ze zmianami), wytycznymi z dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz zaleceniami z dnia 12 sierpnia 2020 r.
wprowadzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i opiekunów
prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki nad uczniami pracownikom szkoły.
Niniejsza procedura dotyczy przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły w obowiązującym reżimie sanitarnym.

Przyjęcie ucznia do szkoły i jego odbiór. Procedury.

1. Do szkoły może przychodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących chorobę
zakaźną, w szczególności infekcję dróg oddechowych. Rodzice przyprowadzający uczniów zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły (1,5 m odległość, osłona ust i nosa).

2. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo społeczności szkolnej nauczyciel przyjmujący
ucznia pod opiekę od rodziców w przypadku podejrzeń infekcji (gorączka, kaszel,
katar, wysypka lub inne sugerujące infekcję dróg oddechowych) ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do szkoły.

3. W przypadku stwierdzenia u ucznia, który samodzielnie przyszedł do szkoły, objawów chorobowych, nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do postępowania zgodnie z procedurą
05/2020 dotyczącą postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.

4. Do szkoły może przychodzić uczeń, gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

5. Podczas drogi do szkoły i drogi powrotnej opiekunowie i podopieczni zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zasad i przepisów obowiązujących w przestrzeni publicznej.

6. Do budynku szkoły może wejść z podopiecznym tylko jedna osoba.

7. Rodzic/prawny opiekun przyprowadzając ucznia na zajęcia szkolne zobowiązuje się do
przestrzegania obowiązujących na terenie szkoły procedur związanych z wystąpieniem COVID-19 i wprowadzeniem stanu epidemicznego w kraju.

8. Wchodząc na teren budynku jest zobowiązany do osłony ust i nosa i do dezynfekcji rąk
płynem do dezynfekcji, zgodnie z instrukcją lub zastosowania rękawiczek ochronnych. Dozowniki z płynem znajdują się przy wejściu na teren budynku. Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym wchodzenia na sale, gdzie znajdują się podopieczni.

9. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci do szkoły mogą wejść do części wspólnej z
zachowaniem poniższych zasad:
- 1 dziecko – 1 rodzic/opiekun prawny
- zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem – min. 1,5 m

10. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do nieprzekraczania wyznaczonych stref przebywania.

11. Uczeń wchodzący na teren szkoły zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących na jej
terenie zasad i procedur. Uczeń po wejściu do budynku zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub do niezwłocznego udania się do łazienki w celu umycia rąk ciepłą wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją.

12. Uczeń nie może zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów.

13. Po oddaniu ucznia pod opiekę nauczyciela lub odprowadzeniu na teren szkoły, rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany bezzwłocznie do opuszczenia jej terenu.

14. Do minimum ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz. Osoba z zewnątrz wchodząca na teren budynku może przebywać, po wcześniejszym uzgodnieniu, tylko w wyznaczonych obszarach. Osoba wchodząca z zewnątrz jest zobligowana do stosowania ochrony nosa i ust oraz do dezynfekcji rąk (zgodnie z instrukcją) i/lub stosowania rękawiczek ochronnych.

15. Osoby z zewnątrz z objawami chorobowymi sugerującymi chorobę zakaźną, w szczególności
infekcję dróg oddechowych, nie mogą przebywać na terenie budynku szkoły.

Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 01 września 2020 r. do odwołania. 

Procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2


PROCEDURA 2/2020 - ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO NAUKI I OPIEKI UCZNIOM W SZKOLE

Cel procedury i zakres stosowania.

W związku z sytuacją zaistniałą w Polsce, opublikowanym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w
związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rozporządzeniem MEN z dn. 11 marca 2020 r. (ze zmianami), wytycznymi z dnia 5 sierpnia 2020 r. oraz zaleceniami z dnia 12 sierpnia 2020 r. wprowadzonymi przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadzone zostają procedury mające na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz podopiecznych, ich rodziców i prawnych opiekunów.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, podopiecznych oraz rodziców i opiekunów
prawnych, którzy powierzają sprawowanie opieki nad dziećmi pracownikom szkoły.

Niniejsza procedura dotyczy funkcjonowania szkoły od dnia 1 września w reżimie
sanitarnym.

Zasady obowiązujące podczas zajęć i przebywania uczniów na terenie szkoły.

1) Nauczyciele, opiekunowie i personel obsługujący szkołę powinni korzystać z zapewnionych im
środków ochrony – przyłbic, maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych.

2) Personel kuchenny, personel obsługi, pracownicy administracyjno-biurowi zobowiązani są do ograniczenia kontaktu z uczniami i nauczycielami.

3) Uczniowie na terenie szkoły mogą używać maseczek i rękawiczek ochronnych. Uczniowie,
pracownicy i osoby z zewnątrz przebywające na terenie budynku, które stosują środki ochrony zobowiązane są do stosowania procedury 6/2020 dotyczącej postępowania ze zużytymi środkami ochrony.

4) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do podania szybkiej i skutecznej drogi kontaktu z nim
lub inną osobą mogącą sprawować opiekę nad dzieckiem tak, by powiadomić go w razie konieczności kontaktu ze szkołą.

5) Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny – częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do budynku szkoły, przed jedzeniem, po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety), unikanie dotykania twarzy, kichanie w zgięcie łokcia. Nauczyciele prowadzący zajęcia i sprawujący opiekę nad uczniami są zobowiązani do przypominania uczniom obowiązujących zasad.

6) Na terenie szkoły, w widocznym miejscu przy wejściu do budynku należy umieścić informację o numerach telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

7) Przez pierwsze dwa tygodnie września zawieszamy działalność szatni. Po tym okresie podczas
obowiązywania reżimu sanitarnego, ze względu na niemożliwość używania co drugiego boksu (lub co drugiego wieszaka), w szatni wprowadza się harmonogram korzystania, uwzględniający różne godziny korzystania z szatni przez poszczególne grupy uczniów. Uczniowie zobowiązani są do stosowania ustalonych zasad korzystania z szatni.

8) Uczniowie będą korzystali z jednej, stałej sali do zajęć lekcyjnych w danym dniu.

9) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

10) Uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki. W czasie zajęć rzeczy te mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/torbie lub w szafce.

11) Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.

12) W klasach I - III należy wprowadzić przerwy dostosowane do potrzeb uczniów, ale nie rzadziej niż co 45 minut.

13) W sali, w której przebywają podopieczni nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować lub uprać w temp. 60oC

14) Sale, w których prowadzone są zajęcia, korytarze i inne części wspólne powinny być wietrzone co najmniej raz w ciągu godziny i systematycznie myte lub dezynfekowane. Jeżeli jest taka konieczność, sale lekcyjne należy wietrzyć w trakcie zajęć lekcyjnych.

15) Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować po użyciu.

16) Po każdych zajęciach odbywających się w sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłogę należy umyć lub zdezynfekować. Jeżeli nie ma możliwości dezynfekcji sali po każdych zajęciach, należy dezynfekcję przeprowadzać co najmniej raz dziennie, po zakończeniu wszystkich zajęć odbywających się w sali gimnastycznej.

17) Podopieczni powinni pod opieką nauczyciela korzystać z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniumaksymalnej odległości i zmianowości grup. Zaleca się przebywanie na świeżym
powietrzu także podczas przerw międzylekcyjnych jeśli warunki atmosferyczne na to pozwalają.

18) Zajęcia będą tak organizowane, aby ograniczyć bliski kontakt między uczniami.

19) Należy ograniczyć organizowanie wycieczek do niezbędnego minimum.

20) Jeżeli ze względu na dobro podopiecznych i wartości edukacyjne, konieczne jest zorganizowanie wyjścia poza teren jednostki, wyjście należy uzgodnić z Dyrektorem Szkoły i uzyskać jego zgodę.

21) Jeżeli ze względu na dobro podopiecznych, konieczne jest zorganizowanie wyjścia poza teren szkoły - organizator wyjścia zapewnia stosowanie wszystkich zasad obowiązujących w reżimie sanitarnym w miejscu docelowym oraz podczas drogi do i z miejsca docelowego.

22) Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej lub w innych salach dydaktycznych
do tego wyznaczonych. Na świetlicy należy w miejscu łatwo dostępnym dla podopiecznych (pod nadzorem opiekuna) umieścić środki do dezynfekcji rąk.

23) Podczas przebywania podopiecznych na świetlicy należy stosować wszystkie zasady
obowiązujące podczas zajęć lekcyjnych.

Obowiązywanie procedury.
Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

Rok Szkolny 2019/2020

https://www.youtube.com/watch?v=NoKEtw-aCQc 

DZIEŃ DZIECKA

Procedury obowiązujace w Szkole Podstawowej nr 130 w ZSP 5
od 25 maja 2020 r.

Gdy brak motywacji:

Kochani uczniowie!
W szkole jest pusto i smutno bez Was...Tęsknimy za Wami, ale wierzymy, że przetrwamy ten trudny dla wszystkich czas i niedługo się zobaczymy!!!

Kochani,
Obecnie bardzo dużo czasu spędzamy przy komputerach. W dużej mierze dlatego, że są nam bardzo potrzebne do pracy i nauki. W związku z tym przypominamy o podstawowych zasadach w sieci.Dbajcie o siebie nie tylko w realnym życiu ale także w internecie.


POMOC PSYCHOLOGICZNA
Krakowski Instytut Psychoterapii informuje, że zostają uruchomione specjalne linie telefoniczne do kontaktu z terapeutami. Każdy mieszkaniec Krakowa może zwrócić się w razie potrzeby o pomoc do
terapeutów pracujących w KIP.
Pomoc będzie świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 18.00 pod wskazanymi nr telefonu:
1. Krakowski Instytut Psychoterapii ul. Podbrzezie 6 – 783 222 700
2. Krakowski Instytut Psychoterapii os. Krakowiaków 2 – 603 890 858
3. Krakowski Instytut Psychoterapii ul. Ptaszyckiego 6 – 661 011 023
Dodatkowo w Krakowskim Instytucie Psychoterapii os. Krakowiaków 2 we wtorki i środy w godz. 11.00-14.00 odbędzie się dyżur dla osób w języku ukraińskim. TEL 603 890 858
Також в Krakowskim Instytucie  Psychoterapii os. Krakowiaków 2 кожного вівторка і середи з 11.00 до 14.00 будуть відбуватися консультації українською мовою. TEL 603 890 858
KOMPUTERY
Rada Rodziców zakupiła kilkanaście komputerów, aby wypożyczyć potrzebującym uczniom w czasie zdalnej nauki. Dziękujemy!!

JAK SKUTECZNIE UCZYĆ SIĘ W DOMU?

JAK RADZIĆ SOBIE ZE SMUTKIEM?

BAJKĘ  O KORONAWIRUSIE  przeczytaj tutaj: https://d-pt.ppstatic.pl/k/r/1/8b/08/5e6f51705416d_z.pdf?1584353648&fbclid=IwAR1rzFPzWi6Z7b7Y-rcwNpsV0Dm7Zx6ndy4-iilFMsbdr6cksrDI_YNk1Ec
możesz też obejrzec krótki filmik, tutaj: https://youtu.be/vgOjaF_ZZgg

POMOC PSYCHOLOGICZNA W OŚRODKU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W KRAKOWIE
W sytuacji, kiedy przez najbliższy czas wszyscy mamy pozostać w swoich domach, zachęcamy do skorzystania z możliwości kontaktu z psychologami Ośrodka Interwencji Kryzysowej.Nasze zaproszenie kierujemy zwłaszcza do osób chorych, samotnych, seniorów, osób objętych kwarantanną, do wszystkich, którzy źle znoszą sytuację odosobnienia, boją się o swoją przyszłość, czują się opuszczeni, smutni.Jeśli potrzebujesz porozmawiać, uzyskasz wsparcie pod nr telefonu:
12 421 92 82 czynny przez CAŁĄ DOBĘ
502 273 430
w godzinach od 8:00 do 20:00
Facebook , WhatsApp oraz Skype po wcześniejszym umówieniu z psychologiem.Na www.oik.krakow.pl  znajdują się dodatkowe nr telefonów, pod którymi codziennie dyżurują specjaliści.

WIELKANOCNA KARTKA DLA MEDYKA
Wiemy jak trudny czas jest teraz dla nas wszystkich. Zbliżają się święta, ale wiele osób nie spotka się ze swoimi bliskimi. We wszystkich szpitalach pracują teraz ludzie, którzy walczą o zdrowie pacjentów. Nie mogą kontaktować się osobiście ze swoimi bliskimi, bo nie chcą narażać ich na utratę zdrowia.Dlatego też uczniowie klasy 2B zaprojektowali i napisali "Kartkę dla medyka" z życzeniami świątecznymi. Ich prace i życzenia publikujemy na stronie szkoły, posłaliśmy je również dalej w świat!

"POLOWANIE NA NIEDŹWIEDZIA - ZABAWA NA CZAS KWARANTANNY

Nauczyciele bibliotekarze w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie zachęcają do przyłączenia się do inicjatywy “Polowanie na niedźwiedzia”, która ma na celu pomóc dzieciom zrozumieć i oswoić się z nową sytuacją oraz okazać wsparcie i podziękować ludziom, którzy codziennie wykonują pracę.

Zabawa zainspirowana jest popularną książką dla dzieci Michaela Rosena z ilustracjami Helen Oxenbury „Idziemy na niedźwiedzia” (Dwie Siostry, przekł. Maciej Byliniak).

Jak można dołączyć do zabawy?
Sposoby są dwa:

1. Dla osób posiadających konto na Facebooku:
Wstaw MISIA do swojego okna (pyszczkiem w stronę szyby, tak aby był widoczny z ulicy).
Zrób zdjęcie misia.
Dołącz do zamkniętej grupy na Facebooku: Polowanie na niedźwiedzia PL.
Dodaj zdjęcie, a w opisie podaj swój adres (kod pocztowy miejscowości, ulica).
PAMIĘTAJ !!! Podstawowe zasady netykiety fundacja.orange.pl/blog/wpis/netykieta
My zamieścimy zdjęcie w grupie na Instagramie oraz oznaczymy lokalizację twojego misia na mapie.

2. Dla osób nie posiadających konta na Facebooku:
Wstaw MISIA do swojego okna (pyszczkiem w stronę szyby, tak aby był widoczny z ulicy).
Zrób zdjęcie misia.
Wyślij zdjęcie MISIA W OKNIE (zrobione w domu) wraz z adresem misia (kod pocztowy miejscowości, ulica), na nasz adres: polowanienaniedzwiedziapl@gmail.com
Organizatorzy zamieszczą zdjęcie w grupie na Facebooku i Instagramie oraz oznaczą lokalizację misia na mapie.

nadawca: Pytel Jolanta (Nauczyciel)


Szanowni Państwo,
Wobec niezwykle trudnej dla nas wszystkich sytuacji szkolny blog REKOMENDACJA 39 powraca.
Mam nadzieję, że pomoże wielu pasjonatom czytania.
Zapraszam uczniów i rodziców na strony:
https://www.facebook.com/Rekomendacja39/
https://rekomendacja39.blogspot.com/
Zaczynamy od bajki, którą napisała Lidia Ippoldt , biblioterapeuta. Przeczytajcie – warto!!!
"O krainie Pollandi, która nie dała się koronostworkowirusowi"
Lidia Ippoldt
https://rekomendacja39.blogspot.com/2020/03/zaproszenie-do-przeczytania-bajki.html

Pozdrawiam i na PRZETRWANIE polecam CZYTANIE!
Jola Pytel

Wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego OLIMPUS

Szanowni Państwo
W tak wyjątkowym czasie pragnę przekazać Państwu radosną wiadomość.
W tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego OLIMPUS
mamy 9 laureatów!
Najwyższe 4 miejsce dla Tomasza Kołaczka z klasy 5c
Franciszek Kiełkowski 6 miejsce
Julia Kmiecik 7 miejsce
Hubert Ligara 7 miejsce
Piotr Szwed 7 miejsce
Tomasz Rojek 7 miejsce
Ievgenii Osetrov 8 miejsce
Filip Grzechnik 8 miejsce
Maciej Janczur 9 miejsce
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! Nauczyciele języków obcych

Szanowni Państwo,
w związku z zamknięciem placówek oświatowych w okresie 16 – 25.03.2020
(z opcją przedłużenia) zwracamy się z prośbą o wykorzystanie innych niż bezpośrednia wizyta w siedzibie szkoły sposobów załatwiania spraw - pocztą, mailowo, telefonicznie.
Sekretariat jest czynny codziennie w godz. 9.00-14.00.
Wnioski rekrutacyjne do klasy pierwszej prosimy składać w systemie elektronicznym www.portaledukacyjny.krakow.pl
Rodzice wypełniający formularz odręcznie mogą przesłać skan lub zdjęcie na
adres: sp130krakow@gmail.com
Natomiast wypełnione i podpisanie ręcznie wnioski prosimy o dostarczenie po wznowieniu działalności szkoły.

Zgodnie z decyzją Rządu od 12 marca do 25 marca 2020 r., szkoła będzie
zamknięta dla uczniów, z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek,
12-13 marca) to okres przejściowy. W okresie przejściowym nie będą
odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.


Szczegóły w dzienniku elektronicznym i na stronie  MEN.

10 i 11 marca 2020r.  - FESTIWAL NAUKI
Urząd Marszałkowski funduje uczniom pokazy naukowe prowadzone przez przedstawicieli
Małopolskiego Centrum Nauki „Cogito”. 

Małopolski Konkurs Geograficzny

W dniu 20.02.2020 r. uczeń klasy 6 A - Maciej Osuch wziął udział w Małopolskim Konkursie Geograficznym organizowanym w SP nr 134 w Opatkowicach. Już znamy wyniki tej rywalizacji.
Wszyscy jesteśmy dumni z jego sukcesu i wyniku jaki osiągnął w tak młodym wieku - informujemy, że Maciek Osuch został laureatem konkursu uzyskując 97 punktów na 100 możliwych (97%).
Serdecznie gratulujemy Maćkowi !Kolęda, hej, kolęda

Nasi uczniowie zaprosili na szkolne
przedstawienie jasełkowe. Reprezentanci kilku klas stworzyli zgrany zespół
aktorów. Zapach kadzidła i światło pochodni przeniosły nas w czasie do pałacu Heroda. Towarzyszyliśmy Magom szukającym tajemnicy prawdziwego
Boga.
Najważniejsze to wyruszyć w drogę..Mędrcy wyznaczają kurs naszego duchowego wędrowania. Na czas zbliżających się Świąt Życzymy wszystkim najlepszych wzruszeń…
RAZEM NA ŚWIĘTA
Szanowni Państwo!
Z całego serca dziękujemy za wszystkie dary przekazane na naszą szkolną Szlachetną Paczkę.
Jak zawsze pozostajemy pod ogromnym wrażeniem Państwa hojności: wspólnie zebraliśmy ponad sześćdziesiąt paczek wypełnionych artykułami spożywczymi, kosmetykami oraz środkami czystości.
Zgromadziliśmy także ponad 1800 złotych w gotówce z przeznaczeniem na zakup okularów oraz dofinansowanie wyjazdów uczniów na Zieloną Szkołę.
Wszystkie zaplanowane cele udało nam się zrealizować, to dzięki Państwu wszyscy potrzebujący uczniowie będą mogli doświadczyć radosnych Świąt Bożego Narodzenia.
Tego życzymy i Państwu: aby ten świąteczny czas upłynął dla wszystkich w zdrowiu, spokoju
i radości.Raz jeszcze dziękujemy.
To zaszczyt współpracować z takimi Uczniami i Rodzicami!
SZLACHETNA PACZKA

W tym roku w ramach akcji "Szlachetna paczka" pomagamy rodzinom uczniów z naszej szkoły. Sytuacje rodzin są nam bardzo dobrze znane (również przez MOPS). Jednak ze względu na możliwość rozpoznania uczniów w środowisku klasowym i szkolnym nie podajemy szczegółowych informacji do publicznej wiadomości. Wszystkie rodziny borykają się z trudnościami
(np. problemami finansowymi, chorobami przewlekłymi lub śmiertelnymi, samotnym rodzicielstwem),
które znacząco obniżają poziom życia naszych uczniów. Chcemy pomóc zaspokoić ich najważniejsze potrzeby, by mogli razem z nami poczuć magię Świąt.
Na potrzeby rodzin składają się:- produkty spożywcze (słodycze, herbata, kawa, cukier, olej, konserwy)- kosmetyki, szczególnie do skóry atopowej- chemia gospodarcza- ręczniki, poszwy pościelowe- przybory szkolne- dofinansowanie do okularów - dofinansowanie do zielonej szkoły- szczególne marzenie jednego z uczniów - sztaluga i farby.
Zachęcamy do wsparcia akcji.
Beata Podermańska- Musiał, Magdalena Armada, wychowawcy i nauczyciele
KRAKOWSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 2019r. odbył się Krakowski Bieg Niepodległości, w którym udział wzięło przeszło 3000 uczestników. Do pomocy w organizacji wydarzenia zgłosili się także Wolontariusze z klasy VII b wraz z wychowawcą Dorotą Florkiewicz. Blisko dwudziestoosobowa grupa uczniów wspierała uczestników biegu, dostarczając im wody i jedzenia. Niezwykle przyjemnym i uroczystym momentem było wręczanie medali wszystkim uczestnikom biegu. Wolontariuszom gratuluję wspaniałej i pełnej zaangażowania postawy. 
GRA MIEJSKA "ŚLADAMI NIEPODLEGŁOŚCI"
8 listopada 2019 r. rozpoczęliśmy świętowanie 101 rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą
Ojczyznę .
Uczniowie klas ósmych uczestniczyli wgrze miejskiej „ Śladami niepodległości”. W tym roku tematem
przewodnim był Wielki Kraków i jego twórca -Juliusz Leo.
Juliusz Leo to trzykrotny prezydent miasta Krakowa przed I wojną światową i pomysłodawca
rozszerzenia granic Krakowa poprzez przyłączenie do niego okolicznych wsi. Proces ten trwał od 1910 r. aż do 1915r, kiedy to przyłączono Podgórze. W wyniku tego Kraków znacząco powiększył
swój obszar i stał się jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w regionie.
W trakcie gry miejskiej uczniowie musieli dotrzeć do sześciu punktów na terenie Starego Miasta
i rozwiązać przeznaczone dla nich zadania.
Gra rozpoczęła się w Pałacu Krzysztofory od wysłuchania wykładu „ Wielki Kraków i jego
twórca Juliusz Leo”.
Następnie udaliśmy się na trasę gry, którą mieliśmy pokonać w ciągu 130 min :
Dąb Wolności przed Colegium Novum , gdzie mieliśmy odpowiedzieć na pytania związane z
historią zasadzenia drzewa wolności oraz odgadnąć, kto jest bohaterem odczytanego życiorysu.
Pomnik Józefa Piłsudskiego na zbiegu ulic Garncarskiej i Wenecji – zadanie: odszukanie i
przepisanie treści z tablicy znajdującej się na budynku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz ułożenie poprawnie słów pieśni .
Pomnik Józefa Dietla – praca z tekstem.
Róg Smoczej i Bernardyńskiej – praca z mapą Wielkiego Krakowa.
Wieża Ratuszowa – praca z tekstem źródłowym.
Pomnik Grunwaldzki - pytania dotyczyły jego odsłonięcia w 1910 r. oraz należało ułożyć
poprawnie słowa „Roty”.
Zakończenie gry nastąpiło w siedzibie organizatora na ul. Stradom, gdzie czekał na
nas test składający się z 20 pytań oraz tradycyjnie pyszna grochówka.

Turniej z okazji 11 Listopada i 70 rocznicy powstania Nowej Huty

Jak co roku w naszej szkole odbył się turniej z okazji Święta 11 Listopada organizowany przez Radę Dzielnicy XV.
I miejsce w dzielnicy w piłce nożnej chłopców zdobyła reprezentacja z naszej szkoły.
II miejsce w dzielnicy w piłce siatkowej dziewcząt wywalczyły nasze dziewczęta.
Zawody były bardzo udane. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe koszulki. Zaś na koniec na każdego czekał pyszny kawałek pizzy.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Wymiana z Norynbergą

Wdniach 17.10.-24.10. gościliśmy grupę niemieckich uczniów wraz z opiekunami z naszej szkoły partnerskiej z Norymbergi. W ciągu sześciu wspólnie spędzonychdni mieliśmy czas na rozwijanie umiejętności językowych, zabawy, integrację, projekt oraz poznawanie naszego miasta.

Już pierwszego dnia postanowiliśmy się lepiej poznać. Pomocne w tym były gry i zabawy integracyjne przygotowane przez naszych nauczycieli. Po południu udaliśmy się do centrum naszego miasta, aby wraz z panią przewodnik zwiedzić Drogę Królewską.

W sobotę zwiedzaliśmy Kazimierz z niemieckojęzycznym przewodnikiem. Po trzygodzinnym
spacerze udaliśmy się do szkoły, gdzie czekali na nas rodzice i przygotowane przez nich „pyszności” na wspólny brunch.

Niedziela była dniem do dyspozycji w rodzinach. Atrakcji i pomysłów na wspólne spędzenie
wolnej niedzieli nie brakowało. Niektórzy z nas udali się do „Energylandii”, a inni do Kopalni Soli w Wieliczce.

W poniedziałek wyruszyliśmy na wycieczkę na Podhale. W pensjonacie „Za Lasem” pracowaliśmy nad projektem: „30-lecie obalenia Muru Berlińskiego”. W grupach składających się z uczniów niemieckich i polskich były opracowywane przydzielone przez nauczycieli zagadnienia.
Wieczorem przyszedł czas na relaks i odpoczynek w Termach Podhalańskich i przy ognisku. Następnego dnia ukończyliśmy nasze projekty i mieliśmy możliwość na prezentacje efektów naszej pracy.

Środa była ostatnim dniem pobytu naszych gości w Krakowie i stała pod znakiem rajdu staromiejskiego. Po powrocie do szkoły czekała na nas w szkole pani Dyrektor D.Kaleta, która pożegnała grupę naszych przyjaciół, a my wręczyliśmy im drobne upominki. Był to szczególny moment, ponieważ niemieccy nauczyciele pani Karoline Kapfhammer i pan Udo Hentschel odwiedzili Kraków po raz ostatni, dlatego pożegnanie z nimi było szczególne.

We czwartek rano grupa niemiecka udała się w podróż do domu. Ponieważ w ciągu
sześciu wspólnych dni bardzo się ze sobą zżyliśmy, pojawiły się przy pożegnaniu łzy.
Wierzymy, że siedem miesięcy szybko minie i znów się spotkamy, tym razem w Norymberdze.

Zapraszamy do obejrzenia kroniki i zdjęć z wymiany. link

STARS -ROWEREM DO SZKOŁY

W ramach działań programu STARS –Rowerem do Szkoły 19 września uczniowie naszej szkoły
z klas ósmych i 5b wzięli udział w Nowohuckim Szkolnym Przejeździe Rowerowym. To wyzwanie rowerowe zorganizowane zostało przez Szkołę Podstawową nr 105 w ramach obchodów 70-lecia naszej małej ojczyzny- Nowej Huty. Około 150 uczniów szkół podstawowych przejechało
jedenastokilometrową trasę, poznając przy okazji Nową Hutę.
Nad zabezpieczeniem przejazdu czuwali policjanci z komendy policji w Nowej Hucie. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali drobne rowerowe upominki od organizatorów.

Rok Szkolny 2018/2019
JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
Społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 w tegorocznym, przedświątecznym czasie miała
możliwość zgromadzić się wokół stajenki i obejrzeć spektakl „JASEŁKA Z JAJEM NIE WIELKANOCNYM BYNAJMNIEJ”. We wspólne tworzenie świątecznych przygód na scenie zaangażowali się uczniowie naszej szkoły i rodzice z kl. 2c pod opieką Pani Jadwigi Kiełbasy. Był to czas, kiedy patrząc na scenę pełną kolorowej wyobraźni śmialiśmy się, smucili, przeżywali, a czasem zapominali o całym świecie. Na długo pozostanie w naszej pamięci
diabełek, który się nawrócił, został aniołem, i jest szczęśliwy… I morał: " Trza  się nawracać panowie, panie, bo choć nam czasem mylą się drogi, to  miłosierny nasz Pan ubogi... W życiu trzeba ze wszystkich sił swych chcieć wejść do nieba."
Drodzy Aktorzy - duzi i mali, operatorzy dźwiękowi dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas, cudowną grę aktorską, doskonałą naukę, zabawę i wiele wzruszeń. Jestem przekonana, że Wasz wysiłek został zrekompensowanyradością, brawami i fantastyczną atmosferą na widowni.
Jadwiga Kiełbasa


KOMUNIKATY


OBIADY
PILNE !!!
Prosimy o złożenie deklaracji woli korzystania z obiadów przez uczniów naszej szkoły najpóźniej do 25.09.2020 r.
To ważne, aby móc zaplanować kolejny miesiąc. Dziękujemy.

Pobierz pliki


Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021- klasy 1
1 września 2020

1a - 8.00

1b - 8.30

1c - 9.00

1d - 9.30

na spotkanie z wychowawcami zapraszamy na plac za budynkiem szkolnym obok wejścia do przedszkola.


1 IX - ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA KLAS 2-3

2 a – 8:15 sala 24
2 b – 11:30 sala 24
2 c – 9:15 sala 33
2 d – 9:45 sala 28
3 a – 10:00 sala 25
3 b – 10:30 sala 30
3 c – 11:00 sala 31
3 d – 9:45 sala 31

Wejście doszkoły przez szatnię klas 1 – 3.
Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
Klasy oczekują na wychowawcę przed wejściem do szkoły.
Dzieci pod opieką wychowawcy udają się do wyznaczonych sal. Rodzice nie uczestniczą w
klasowych spotkaniach w salach, oczekują na dzieci przed szkołą.
Po spotkaniu w salach wychowawca sprowadza dzieci do rodziców.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
                           dla klas IV-VIII


Godz.8’00   kl.8

8a s.35 wejście główne
8b s.41 wejście główne
8c s.38 wejście główne

Godz.8’15      kl.4

4a s.40 wejście balkonowe
4b s.39 wejście balkonowe
4c s.36 wejście balkonowe

Godz.9’15  kl.7     

7a s.10 wejście główne
7b s.37 wejście główne
7c s.11 wejście główne

7d s.9 wejście główne

Godz.9’30   kl.5

5a s.21 wejście balkonowe
5b s.23 wejście balkonowe
5c s.19 wejście balkonowe

Godz.10’15   kl.6

6a s.17 wejście główne
6b s.20 wejście główne
6c s.18 wejście główne
6d s.16 wejście balkonowe
6e s.34 wejście balkonowe


Obiady w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że z obiadów w stołówce szkolnej będzie można korzystać od dnia 14 września 2020 r.
Wcześniej należy podpisać wolę korzystania ze stołówki szkolnej i złożyć ją do urny znajdującej się w przedsionku przy wejściu głównym, do dnia 8 września 2020 r.

Druki znajdują się przy dyżurce szkolnej (wejście główne)

Prosimy o uzupełnienie druków dwustronnie po 1 egzemplarzu,(nie będą dostępne do pobrania na stronie internetowej)
Uwaga !!! Oświadczenia złożone po 8 września będą obowiązywały od 1 października 2020 r.
Przypominamy,że karty obiadowe z zeszłego roku szkolnego są aktualne w bieżącym roku szkolnym.
Osoby, które nie posiadają karty obiadowej prosimy o dostarczenie podpisanej woli korzystania ze stołówki szkolnej wraz z dowodem wpłaty za kartę obiadową - numer konta znajduje się w dokumencie. 

Sekretariat w okresie wakacyjnym
jest czynny we wtorki i czwartki
w godzinach 9'00 -14'00
w następujących terminach:
29.06.2020 r. -10.07.2020 r.
27.07.2020 r. - 31.07.2020 r.
20.08.2020 r. - 31.08.2020 

Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie prawni
Dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 130 Informujemy, że zakończył się kolejny etap rekrutacji do samorządowych szkół w Krakowie. Lista Dzieci"zakwalifikowanych" wywieszona jest na drzwiach wejściowych do naszej Szkoły.W związku z ustawowym obowiązkiem, prosimy o potwierdzenie woli uczęszczania do SP130 Dziecka „zakwalifikowanego” w wyniku elektronicznej rekrutacji. Na potwierdzenia czekamy do 15 maja 2020 r. do godz. 15:00. Potwierdzenia można dokonać:- osobiście w sekretariacie Szkoły: pn-pt 9:00-15:00,- mailowo: sp130krakow@gmail.com,- po zalogowaniu się w systemie ELEMENTO.Niepotwierdzenie woli w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w Szkole! 18
maja 2020 r. o godz. 12:00 opublikowane zostaną listy Dzieci
„przyjętych” do SP130 na rok szkolny 2020/2021, co zakończy główną rekrutację. Od 19 maja 2020 r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniajaca 


Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?”- artykuł,  który może pomóc w znalezieniu odpowiedzi na trudne pytania dzieci, radzeniu sobie z ich lękami i okazaniu im wsparcia.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna podczas epidemii za pośrednictwem aplikacji skype
Od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00-15.00 czekam z rozmową i wsparciem pod nickiem: Aneta Sendra - Wójcik (wystarczy wpisać mój szkolny email: specjalista.psycholog.zsp5@gmail.com).
Serdecznie zapraszam do bezpośredniego kontaktu! 

Zwolnienia z lekcji !

Od dnia 16 grudnia 2019 r. obowiązywać będą zwolnienia z lekcji według załączonego druku. Zwolnienia w innej formie nie będą przyjmowane.

Plik do pobraniaSpotkania uczniów z przedstawicielami szkół średnich

Szanowni Państwo,wzorem ubiegłych lat, w dniach 27-28 kwietnia 2020 r.,organizujemy spotkania naszych uczniów klas 8 (55 osób) z przedstawicielami szkół średnich. Spotkania odbywają się indywidualnie z grupą uczniów, tzn. w określonym czasie przedstawiciele danej szkoły wchodzą do sali z młodzieżą.
Prezentacja oferty i rozmowa z uczniami trwają 20 minut. Nie przewiduje się stoisk na korytarzu.
Taka formuła, organizowana przez ostatnie lata, sprawdziła się doskonale. Dlatego zachęcam do wizyty w naszej placówce.
Jeżeli chcą Państwo wziąć udział w tym spotkaniu i
zaprezentować ofertę edukacyjną swojej szkoły bardzo proszę o przesłanie takiej informacji w terminie do 16 kwietnia 2020 r. na adres doradcazsp5@gmail.com.
W wiadomości proszę zasugerować jeden, konkretny dzień wizyty oraz godzinę (między 8’30 a 11’00), która Państwu odpowiada.
Przygotowując grafik wejść, postaram się dostosować do sugestii - decyduje kolejność zgłoszeń.
Podczas spotkania zapewniam dostęp do gniazdka elektrycznego, projektora multimedialnego oraz ekranu.
Natomiast jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe wymagania sprzętowe, to prosimy o odpowiednią informację w zgłoszeniu.
Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły: http://sp130.manifo.com/ do 20.04.2020 r. Prześlę go również zgłaszającym się szkołom osobnym mailem zwrotnym.
W przypadku pytań proszę o kontakt mailowy doradcazsp5@gmail.com.

Z poważaniem,
Krzysztof Kwas,Szkolny Doradca Zawodowy w ZSP 5 
UBEZPIECZENIE NNW
Oferta ubezpieczenia od NNW na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do kl.I na rok szkolny 2019/2020
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się w zakładce REKRUTACJA

Szkolny Punkt Informacji i Kariery
Informujemy, że od września 2017 r. w naszej szkole rozpoczął działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery
(SPInKa). Realizuje on program doradztwa edukacyjno-zawodowego opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt. Modernizacja kształcenia zawodowego wMałopolsce II.
W tym roku obejmuje swym działaniem uczniów klas VII, VIII SP oraz III gimnazjum. Udział młodzieży w projekcie jest bezpłatny.Więcej na ten temat w zakładce: http://sp130.manifo.com/doradztwo
GAZETKA SZKOLNA
Gazetka Żaba Szkolna, redagowana przez uczniów naszej szkoły, wydawana jest co miesiąc. Wszystkie numery dostępne są na platformie www.juniormedia.pl
Zachęcamy do lektury. 

AKCJA BOOKCROSSING
W naszej szkole z inicjatywy Rady Rodziców działa akcja „Bookcrossing”.W szatni I-III oraz przy głównym wejściu do szkoły znajdują się wyznaczone miejsca do przynoszenia i wypożyczania książek przyniesionych przez uczniów.
 Zapraszamy do aktywnego działania w ramach akcji „Bookcrossing” – wszak czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała.

Świetlica
Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę do ściągnięcia

Pliki do pobraniaOSIĄGNIĘCIA

REWELACYJNE WYNIKI SPRAWDZIANU PO SZÓSTEJ KLASIE !!!

W ostatnich latach osiągamy najwyższe miejsca (staniny) w wynikach sprawdzianu po szóstej klasie.
 Jesteśmy w 5% szkół z najlepszymi wynikami w Polsce !!!


Szczegółowe wyniki na stronie OKE